اکوتوریسم و سفر مسئولانه(3)

توصیه هایی برای سفر:

تعریف اکوتوریسم: اکوتوریسم سفری است مسئولانه به مناطق طبیعی که منجر به حفظ محیط زیست شده و باعث بهبود کیفیت زندگی مردم محلی می گردد

اکوتوریسم که توریسم بومی شناختی(ecological )نیز نامیده می شود شکلی از گردشگری است که جاذبه های اکولوژیکی و منحصر به فرد اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. به عبارت ساده تر ،اکوتوریسم، مسافرت کردن داوطلبانه ی افراد به جاهایی است که میراث طبیعی (گیاهی وجانوری) و فرهنگی آنها به عنوان جاذبه های اول مطرح باشند و چنین گردشگری با این سفرها راههای زیستن مطلوب در کره ی خاکی را یاد می گیرد.

اکوتوریسم مسئول: شامل برنامه هایی خواهد بود که کمترین اثرات منفی را که در توریسم معمولی دیده میشود بر محیط به جا گذارد و در عین حال فرهنگ عموم مردم محلی را بهبود بخشد. بنابراین در اکوتوریسم نه تنها عوامل مهم محیطی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می گیرد، بلکه برنامه های پیشبردی و کاملی برای چرخه های بازیابی از طبیعت ، بهره وری ازانرژی ، حفاظت از منابع آبی و ایجاد فرصت های اقتصادی برای جوامع محلی ، نیز به طورجدی مورد توجه قرار می گیرند .

 

در حالت ایده آل ،اکوتوریسم بایدبتواند معیارهای زیر را بر آورده کند:

ـ محافظت از تنوع بیولوژیکی و تنوع فرهنگی از طریق محافظت اکوسیستم ها .

ـ بهبود برداشت پایدار از تنوع زیستی از طریق ایجاد اشتغال برای افراد محلی.

ـ تقسیم منابع اقتصادی حاصل از اکوتوریسم  با جمعیتهای بومی و مردم محلی از طریق جلب رضایت آنها در سرمایه گذاری های اقتصادی و امور مدیریتی مربوط به اکوتوریسم.

ـ توریسم در جاهایی که منابع طبیعی آن دست نخورده و بکر باشد به شرط داشتن کمترین تأثیرات زیستی از اولویتهای بالاتری برخوردار خواهد بود.

- به حداقل رساندن خسارات و تأثیرهای منفی گردشگری.

- توانایی و فراهم کردن امکاناتی برای کاهش میزان ضایعات تجملی و امروزی .

ـ فرهنگ های محلی ، کلیه ی گیاهان وجانوران جزو جاذبه های اصلی در اکوتوریسم هستند.

/ 0 نظر / 29 بازدید