بازهم آغازی نو....

برای دوستان عزیز و همراهان جانمان در  نسیم طبیعت ایران...
نوروز بمانید که ایّام شمایید!
آغاز شمایید و سرانجام شمایید!
آن صبح نخستین بهاری که ز شادی
می آورد از چلچله پیغام، شمایید!
آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار
آن گنبد گردننده ی آرام شمایید!
خورشید گر از بام فلک عشق فشاند،
خورشید شما، عشق شما، بام شمایید!
نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟
اسطوره ی جمشید و جم و جام شمایید!
عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه ی بهرام و گل اندام شمایید!
هم آینه ی مهر و هم آتشکده ی عشق،
هم صاعقه ی خشم ِ بهنگام شمایید!
امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست
در فنّ کمین حوصله ی دام شمایید!
گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است،
در کوچه ی خاموش زمان، گام شمایید

ایّام ز دیدار شمایند مبارک نوروز بمانید که ایّام شمایید.
بهار بستر مهر است و دفتر معرفت... قصه هستی است و حکایت وابستگی ها و فراموشی خستگی ها... بهاران با تمام رمز و راز و زیباییهاش  بر همه دوست داران طبیعت مبارک باد... نسیم طبیعت ایران

/ 0 نظر / 53 بازدید