نسیم طبیعت ایران

پژوهش، تحقیق، ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی در زمینه طبیعت، گردشگری و آئین های ایران

می خواهم نفسی تازه کنم...
ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

مشت ها می کوبم بر در

پنجه ها می سایم بر پنجره ها

من دچار خفقانم . خفقان

من به تنگ آمده ام از همه چیز

بگذارید هواری بزنم.....

من به دنبال فضایی میگردم

لب بامی

سر کوهی

دل صحرایی

که در آنجا نفسی تازه کنم ....

"فریدون مشیری"